Misja i wizja

Główną misją Międzynarodowych Szkół Sokrates Cambridge International Schools w Bydgoszczy jest edukowanie naszych podopiecznych w sposób interdyscyplinarny, holistyczny i międzykulturowy. Jako cel stawiamy sobie wszechstronny rozwój, zarówno intelektualny, emocjonalny i społeczny młodego człowieka. Oprócz wszelkich podstawowych umiejętności staramy się nauczyć ich krytycznego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość, co jest niezbędne w dorosłym życiu. Ważnym aspektem naszej misji jest międzykulturowy dialog. Do najważniejszych zadań należą: propagowanie tolerancji i traktowania odmienności jako wartości oraz upowszechnianie wiedzy o regułach respektowanych w różnych grupach kulturowych. Taka wiedza pozwala nam zrozumieć nie tylko świat, ale i nas samych oraz nasze tradycje. Edukacja w naszej szkole pomaga uczniom w pełni docenić świat i różnorodność jego mieszkańców.

Szkoła jest wspólnotą nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wszyscy w naszej szkole tworzą przyjazną, twórczą i tolerancyjną atmosferę. To społeczność, w której nikt nie jest anonimowy. Dbałość o otwartą komunikację, twórcze podejście do rozwiązywania problemów i postawa wzajemnego szacunku, to nasze priorytety, budujące atmosferę bezpieczeństwa i zrozumienia. Stanowi to podstawy do osiągnięcia przez naszych uczniów sukcesów, niezależnie od rzeczywistości, w której będą funkcjonować. Dążymy do wychowania, uczymy wzajemnej akceptacji i szacunku. Pomagamy w rozpoznawaniu wartości moralnych i w rozumieniu odmiennych poglądów. Uczymy by szanowali historię, kulturę i tradycję narodową z jednoczesnym poszanowaniem innych kultur i narodowości.

Proces dydaktyczno wychowawczy ukierunkowany jest na wszechstronny i harmonijny rozwój każdego ucznia. Przekazujemy nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także kształcimy określone umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy i kompetencji – szczególnie umiejętności planowania, umiejętności skutecznego komunikowania się, umiejętności efektywnego współdziałania w zespole, umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy, radzenia sobie ze stresem i sytuacjach kryzysowych oraz umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. Nauczanie przez bezpośrednie uczestnictwo w projektach edukacyjnych, przez odkrywanie daje szansę na zaszczepienie w młodych umysłach poszanowania nauki, potrzeby wiedzy, szacunku dla kultury i tradycji wszystkich narodów. W nauczaniu bazujemy na potrzebach młodych ludzi, którzy pragną zgłębić zasady i prawa kierujące współczesnym światem.

Proces dydaktyczno wychowawczy nastawiony jest w naszej szkole przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb ucznia, takich jak: potrzeba bezpieczeństwa, miłości, przyjaźni, uznania i szacunku, potrzeba poznania i samorealizacji.

Nasze innowacyjne programy dydaktyczno-wychowawcze stymulują rozwój poznawczy uczniów, ich umiejętności emocjonalne, społeczne, etyczne, kulturowe i fizyczne.
Szkoła dużą uwagę przywiązuje do kształcenia postaw proekologicznych i prozdrowotnych.

Kładziemy nacisk na:

  • zaufanie zamiast przymusu
  • prawdziwe relacje zamiast bezosobowych reguł
  • kreatywność w miejscu uległości
  • samodzielne, twórcze myślenie zamiast odtwórczych działań, wykonywania rozkazów
  • samodzielność – nie ślepe posłuszeństwo
  • podmiotowe, a nie przedmiotowe traktowanie ucznia

Każda ze szkół naszego Zespołu, dając uczniom dużo swobody i stwarzając pole dla różnorodnych form ich aktywności, jednocześnie bardzo wyraźnie wskazujące granice, których przekraczanie nie może być tolerowane. Nie wolno nam tolerować agresji słownej i fizycznej, a także zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu każdego z członków szkolnej społeczności, działań nieuczciwych, nieetycznych. Szkoła musi być miejscem zapewniającym pełne warunki bezpieczeństwa wszystkim uczęszczającym do niej uczniom.

Pomagamy w odkrywaniu talentów i dbamy o ich rozwijanie. Opieką otaczamy uczniów wymagających pomocy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Wspólnie z rodzicami staramy się, aby każdy uczeń czuł się w szkole dobrze i mógł osiągnąć sukcesy na miarę swoich możliwości. Nasze cele realizujemy w atmosferze wzajemnego wspierania się, zdrowej rywalizacji przy jednoczesnej dbałości o harmonijny rozwój dziecka. Wyróżnia nas nowoczesność stosowanych programów, metod, profesjonalizm, stała potrzeba doskonalenia się, twórcze działanie, kreatywność

Misją naszej szkoły jest stworzenie inspirującego środowiska, w którym dobre wychowanie, wysoki poziom edukacji, swoboda porozumienia się w językach obcych przygotują młodych ludzi na wyzwania, jakie stawia przed nimi współczesny świat.

Wizja szkoły zakłada, że szersze perspektywy zawodowe są otwarte tylko przed osobami, które potrafią radzić sobie w więcej niż jednej społeczności językowej. Stało się to główną przesłanką, aby Szkoła Podstawowa Sokrates stała się w roku 2014, jedyną w Polsce, akredytowaną szkołą Uniwersytetu Cambridge kształcącą dzieci i młodzież na wszystkich poziomach edukacyjnych od szkoły podstawowej do gimnazjum i liceum. Dodatkowym bodźcem było również stworzenie szkoły dla dzieci inwestorów zagranicznych, podejmujących pracę w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym, dla dzieci oficerów (Joint Force Training Centre (NATO)), dla rodzin studentów zagranicznych bydgoskich uczelni oraz dla Polaków powracających np. z Wielkiej Brytanii i Irlandii z dziećmi, które chcą kontynuować naukę w szkole z językiem wykładowym angielskim.

Podążając za międzynarodowym programem Cambridge i tworząc klasy wielokulturowe chcemy zapewnić uczniom międzynarodowy, otwarty, prestiżowy model nauki w powiązaniu z polską podstawą programową.
Cambridge daje szeroką i gruntowną wiedzę, umiejętności samodzielnego myślenia i poszerzenia własnych horyzontów oraz umożliwia naukę w międzynarodowej atmosferze. Certyfikaty i dyplomy Uniwersytetu Cambridge są jednymi z najbardziej obiektywnych i prestiżowych będących ukoronowaniem zdobytych wiadomości i umiejętności.
Dyplomy Cambridge uznaje ponad 2800 uczelni, co zapewnia całkowitą swobodę kształcenia się za granicą. Cenione są przez instytucje rządowe, korporacje i organizacje pozarządowe na całym świecie.

Partnerstwo z Uniwersytetem Cambridge jest wizytówką na mapie edukacyjnej Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego, kraju oraz dzięki rozwijającej się współpracy i bardzo wysokiej ocenie Międzynarodowych Szkół Sokrates – Cambridge Internationals Schools, również na forum międzynarodowym.

Renata Girzejowska
Prezes Zarządu
Szkoły SOKRATES

Masz pytania?

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Zachęcamy do kontaktu.